Statut

                                        Statut Przedszkola Nr7
w Zabrzu

PODSTAWY PRAWNE STATUTU 3
Dział I. Postanowienia ogólne 3
Rozdział 1. Przepisy definiujące 3
§ 1. Podstawa prawna i definicje 3
Rozdział 2. Nazwa Przedszkola i inne informacje o Przedszkolu 4
§ 2. Nazwa Przedszkola 4
§ 3. Dane jednostki 4
Rozdział 3. Cele i zadania Przedszkola oraz sposoby ich realizacji 4
§ 4. Cele i zadania Przedszkola oraz sposób ich wykonywania. 4
§ 5. Cele, zadania i formy realizacji w zakresie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 7
Dział II Zarządzanie Przedszkolem 8
Rozdział 1. Organy Przedszkola 8
§ 6. Organy Przedszkola 8
§ 7. Dyrektor 8
§ 8. Rada Pedagogiczna 9
§ 9. Rada Rodziców 10
§ 10. Zasady współpracy 11
§ 11. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Przedszkola 11
Dział III Organizacja pracy Przedszkola 12
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 12
§ 12. Rok szkolny w Przedszkolu 12
§ 13. Rozkład zajęć w Przedszkolu 13
§ 14. Oddziały Przedszkola 13
Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe 14
§ 15. Nauka Religii 14
§ 16. Wyżywienie i odpłatność w Przedszkolu 14
Dział IV. Wychowankowie Przedszkola i ich Rodzice 14
Rozdział 1. Wychowanie przedszkolne 14
§ 17. Zasady ogólne 14
Rozdział 2. Prawa i obowiązki Dziecka (Wychowanka) 15
§ 18. Prawa i wolności Dziecka 15
§ 19. Obowiązki wychowanków Przedszkola 16
Rozdział 3. Prawa i obowiązki Rodziców 16
§ 20. Prawa Rodziców 16
§ 21. Obowiązki Rodziców 17
§ 22. Współdziałanie z Rodzicami 18
Dział V. Bezpieczeństwo w Przedszkolu 18
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 18
§ 23. Obowiązki nauczyciela 18
§ 24 19
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza Przedszkolem 19
Rozdział 2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola: 19
§ 25. Zasady ogólne 19
§ 26. Zasady szczegółowe 20
Dział VI. Zakres zadań pracowników Przedszkola, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom 20
§ 27. Postanowienia ogólne 20
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 20
2. Pełniąc obowiązki służbowe, nauczyciele i pracownicy Przedszkola są funkcjonariuszami publicznymi. 21
3. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora. 21
Rozdział 1. Zakres zadań nauczycieli i specjalistów 21
§ 28. Zakres zadań nauczycieli 21
§ 29. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 24
§ 30. Zadania logopedy 25
§ 31. Zakres zadań pozostałych pracowników Przedszkola 26
§ 32. Postanowienia szczególne 26
Dział VII. Postanowienia szczególne 27
Rozdział 1. Rekrutacja do Przedszkola 27
§ 33. Rekrutacja do Przedszkola 27
Rozdział 2. Skreślenie dziecka 27
§ 34 . Skreślenie wychowanka 27
Dział VIII. Postanowienia końcowe 28
§ 35. 28

PODSTAWY PRAWNE STATUTU

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe [Dz.U. 2017 poz. 59]
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
[Dz.U. 2017 poz. 60]

Dział I. Postanowienia ogólne
Rozdział 1. Przepisy definiujące
§ 1. Podstawa prawna i definicje
1. Przedszkole Nr 7 w Zabrzu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), innych przepisów szczególnych w tym również przepisów wydawanych przez organ prowadzący Przedszkole Nr 7 w Zabrzu oraz statutu Przedszkola Nr 7w Zabrzu
2. Ilekroć w dalszych przepisach zostaną użyte wskazane poniżej zwroty i definicje należy im nadawać następujące znaczenie:
1) Przedszkole – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 7 w Zabrzu;
2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr7 w Zabrzu;
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;
5) Wychowankach i rodzicach – należy przez to rozumieć Wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
6) Organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Zabrze;
7) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem lub Kuratorze – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach;
8) Poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

Rozdział 2. Nazwa Przedszkola i inne informacje o Przedszkolu
§ 2. Nazwa Przedszkola
1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Nr 7 w Zabrzu, ul. Wolności 215a
2. Przedszkole używa nazwy skróconej w brzmieniu Przedszkole nr 7, posługuje się również
skrótem P7.
3. Siedziba Przedszkola mieści się w Zabrzu w budynku przy ul. Wolności 215a
4. Przedszkole jest placówką publiczną.

§ 3. Dane jednostki
1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Zabrze.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty
w Katowicach.
3. Przedszkole jest jednostką budżetową.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
5. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
6. Do realizacji celów statutowych przedszkole dysponuje:
1) salami zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi,
3) kuchnią,
4) szatnią dla dzieci i personelu,
5) ogrodem.
7. Koszt pobytu dziecka ustala Rada Miasta Zabrze.
8. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.

Rozdział 3. Cele i zadania Przedszkola oraz sposoby ich realizacji
§ 4. Cele i zadania Przedszkola oraz sposób ich wykonywania.
1. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania wynikające z Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Podstawowymi celami działalności Przedszkola są:
1) wspieranie całościowego rozwoju dziecka;
2) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
3) dążenie do zapewnienia warunków rozwoju dziecka z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
3. Przedszkole realizuje cele poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,
co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
4. Zadaniami Przedszkola są:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
18) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
19) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
5. Przedszkole realizuje zadania poprzez prowadzenie działalności w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dla dzieci o których mowa w ust.6, w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
2) sprawowanie opieki nad dziećmi powierzonym nauczycielom, którzy odpowiadają
za bezpieczeństwo dzieci;
3) zapewnianie:
a) przygotowanie dzieci do samodzielności na kolejnych etapach edukacji,
b) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
c) organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka.
4) zapewnienie czasu przeznaczonego na odpoczynek;
5) zapewnienie czasu przeznaczonego na samodzielną zabawę;
6) diagnozowanie i rozpoznawanie potrzeb i możliwości psychofizycznych, czynników środowiskowych, obserwacje dzieci i twórczą organizację przestrzeni, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych;
7) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
8) organizację uroczystości, imprez, zajęć otwartych, zajęć prowadzonych z udziałem rodziców innych specjalistów, wolontariuszy w różnych miejscach na terenie i poza terenem Przedszkola wspierających wielokierunkową aktywność dzieci i rozwój we wszystkich sferach wskazanych w podstawie programowej;
9) organizację bezpłatnych „Kółek zainteresowań”, których rodzaje uzależnione są od potrzeb i zasobów nauczycieli;
a) kółka zainteresowań odbywają się w terminach określonych przez nauczyciela prowadzącego kółko;
b) kółka zainteresowań prowadzą nauczyciele przedszkola w ramach swoich zadań statutowych;
c) tych zajęć jest uzupełnianie i pogłębianie realizowanych zadań w obszarach podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
d) Zajęcia kółek zainteresowań pomagają wykryć i rozwijać indywidualne, twórcze uzdolnienia i upodobania dzieci.
10) systematyczne wdrażane są innowacje o charakterze programowym lub metodycznym lub organizacyjnym mające na celu doskonalenie jakości procesów nauczania i uczenia się dzieci;

§ 5. Cele, zadania i formy realizacji w zakresie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
1. Przedszkole organizuje i udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną wychowankom uczęszczającym do Przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada dyrektor.
3. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z wychowankiem oraz przez zinte¬growane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.
4. Wszystkie zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentuje się w sposób wynikający z przepisów szczegółowych wydanych na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Dział II Zarządzanie Przedszkolem
Rozdział 1. Organy Przedszkola
§ 6. Organy Przedszkola
Organami Przedszkola są:
1. Dyrektor,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców.
§ 7. Dyrektor
1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.
2. Dyrektor:
1) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola w zakresie jakim nie została ona powierzona innym podmiotom;
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i pracownikom w czasie pracy przedszkola;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;
10) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
11) współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną oraz radą rodziców;
12) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
13) wykonuje inne zadania określone w przepisach szczególnych,

§ 8. Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz
w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
8. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1) stanowiące:
a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
b) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
c) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
d) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
2) Opiniujące:
a) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego
3) pozostałe:
a) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
b) Występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
2. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.

§ 9. Rada Rodziców
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach
3. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
5. Kompetencje Rady Rodziców:
a) uczestniczenie w życiu Przedszkola,
b) występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
c) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności Przedszkola

§ 10. Zasady współpracy
1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa z uwzględnienie przepisów prawa i nie ingerując w swoje kompetencje.
2. Rodzice i nauczyciele i dyrektor współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania
i kształcenia dzieci:
1) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielając rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju a także dają wskazówki rodzicom, mające na celu wsparcie rodziny w wychowywaniu i edukacji dziecka;
2) Przedszkole organizuje zajęcia otwarte dla rodziców i z udziałem rodziców, zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, warsztaty, wyjazdy;
3) współdziałanie organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie jakości pracy Przedszkola.

§ 11. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Przedszkola
1. Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie Przedszkola.
2. Sposoby rozwiązywania sporów:
1) negocjacje:
a) spór istnieje od dnia wystąpienia organu z roszczeniem w konkretnej sprawie;
b) strony występujące w sporze niezwłocznie podejmują działania w celu rozstrzygnięcia sporu na drodze porozumienia, o czym zawiadamiają bez zbędnej zwłoki dyrektora;
c) negocjacje kończą się podpisaniem przez strony porozumienia w obecności dyrektora.
2) mediacje;
a) w przypadku braku porozumienia w drodze negocjacji strony zgłaszają się do
dyrektora w celu podjęcia mediacji;
b) dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego w terminie 14 dni;
c) dyrektor prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu;
d) posiedzenie jest protokołowane;
e) mediacje kończą się podpisaniem porozumienia.
3) z zastrzeżeniem ust.3 jednoosobowa decyzja dyrektora.
3. W przypadku braku porozumienia między stronami w drodze mediacji spór rozstrzyga dyrektor w ramach jednoosobowej decyzji w formie pisemnej w terminie 14 dni.
4. Od decyzji dyrektora, w zależności od rodzaju sprawy strony mogą się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego przedszkole w terminie 30 dni.
5. Spór pomiędzy dyrektorem a pozostałymi organami przedszkola rozstrzyga organ prowadzący przedszkole.

Dział III Organizacja pracy Przedszkola
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 12. Rok szkolny w Przedszkolu
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.
Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Rok szkolny w Przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
4. Decyzję o przyjęciu dziecka uczęszczającego do innego przedszkola w okresie wakacyjnym
podejmuje Dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc.
5. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady
Pedagogicznej. Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb
rodziców po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
6. Okresowo może ulec zmianie organizacja pracy przedszkola- zmniejszenie liczby oddziałów
z powodu zmniejszonej frekwencji dzieci.
7. W przypadku gdy w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18°C dyrektor
zobowiązany jest do czasowego zamknięcia Przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego.
8. W przypadku gdy temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub mniej oraz w przypadku wystąpienia klęsk
żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia dziecka dyrektor może, za zgodą organu
prowadzącego, zawiesić czasowo zajęcia.

§ 13. Rozkład zajęć w Przedszkolu
1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący do 29 maja danego roku.
2. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.
4. Ramowy rozkład dnia, podaje się do wiadomości rodzicom dzieci.
5. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 5 godzin Bezpłatna Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.
6. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut, za wyjątkiem zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których czas trwania jest uzasadniony potrzebami dziecka.
7. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
9. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. Ponosi on pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest również odpowiedzialny za odbieranie i przekazywanie dzieci po zakończonych zajęciach osobom do tego uprawnionym.

§ 14. Oddziały Przedszkola
1. Przedszkole jest 4 – oddziałowe, zlokalizowane jest w budynku przy ul. Wolności 215a
2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
3. Przedszkole prowadzi oddziały ogólnodostępne
4. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie może przekroczyć 25.
5. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli.
6. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.

Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe
§ 15. Nauka Religii
1. W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci.
3. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
4. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
5. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

§ 16. Wyżywienie i odpłatność w Przedszkolu
1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków.
2. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłaty zgodnie z odrębnym regulaminem.
3. Warunki korzystania z posiłków, w tym zasady odpłatności określa regulamin korzystania z posiłków ustalony przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym oraz umowa
o korzystanie usług przedszkola.

Dział IV. Wychowankowie Przedszkola i ich Rodzice
Rozdział 1. Wychowanie przedszkolne
§ 17. Zasady ogólne
1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie dla dzieci:
1) od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata,
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla dzieci, które ukończyły 2,5 roku;
3) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
4. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

Rozdział 2. Prawa i obowiązki Dziecka (Wychowanka)
§ 18. Prawa i wolności Dziecka
1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
6) zaspokajanie potrzeb własnych,
7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
10) zabawę oraz wybór towarzysza zabawy,
11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
12) wyrażanie własnych sądów i opinii,
13) poszanowanie godności osobistej,
14) tolerancję,
15) akceptację,
16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,
17) poszanowanie własności,
18) indywidualne tempo rozwoju.
19) ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbaniami, bądź złym traktowaniem i wyzyskiem,
20) wolnością religii i przekonań,
21) znajomość swoich praw, poglądów i ich poszanowania stosownie do sytuacji.

§ 19. Obowiązki wychowanków Przedszkola
Obowiązkiem wychowanków uczęszczających do Przedszkola jest:
1. współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,
2. szanowanie odrębności każdego kolegi,
3. przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
4. przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno,
5. szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości,
6. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
7. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
8. kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,
9. zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
10. pomaganie słabszym kolegom.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki Rodziców
§ 20. Prawa Rodziców
Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
1. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez Dyrektora dla oddziału, w którym edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym oddziale,
2. uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w tym szczególnie jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań,
3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma lub może rozpocząć naukę w szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy Przedszkola,
6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny,
7. aktywnego włączania się w życie Przedszkola, współdecydowania w jego sprawach,
8. współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,
9. współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w Przedszkolu,

§ 21. Obowiązki Rodziców
1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
2) regularne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
3) terminowe uiszczanie opłat za usługi świadczone przez Przedszkole,
4) informowanie bez zbędnej zwłoki o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, a w przypadku rocznego przygotowania przedszkolnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach,
5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,
6) troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie,
7) przestrzeganie czasu pracy Przedszkola;
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są
zobowiązani:
1) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,
2) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodziców,
3) zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

§ 22. Współdziałanie z Rodzicami
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Współpraca Przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:
1) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;
2) zebrania grupowe i dni otwarte;
3) zajęcia otwarte;
4) imprezy środowiskowe;
5) udział rodziców w uroczystościach;
6) korzystanie z pomocy specjalistów (logopedy, psychologa, lekarza itp.);
7) inne wzajemnie ustalone.
3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i od rodziców.
4. Celem współpracy Przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest:
1) pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka a także czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
2) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;
3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;
4) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.

Dział V. Bezpieczeństwo w Przedszkolu
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 23. Obowiązki nauczyciela
Nauczyciel, któremu powierzono oddział zobowiązany jest do:
1. codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki
atmosferyczne,
2. organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę
pierwszej pomocy,
3. odnotowania każdego wyjścia z dziećmi poza teren Przedszkola w zeszycie wyjść,
4. sprawdzenia liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru,
5. zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego,
6. nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru,
7. bieżące eliminowanie z sali zajęć wszystkich sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci,
8. natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia Dyrektora.

§ 24
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza Przedszkolem
1. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych mu dzieci.
2. Nauczyciel, który opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
3. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Przedszkola.
4. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
5. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W Przedszkolu nauczyciele lub inni pracownicy Przedszkola nie podają wychowankom żadnych lekarstw.

Rozdział 2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:
§ 25. Zasady ogólne
1. Dziecko do Przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pisemnie przez nich upoważnioną powyżej 13 roku życia, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Upoważnienie ważne jest przez rok szkolny.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających , bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
5. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi pracownik niezwłocznie informuje Dyrektora.
W przypadku gdy nauczyciel nie wyda dziecka, Dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
6. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku Przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi Przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje odpowiedzialności za dzieci.
§ 26. Zasady szczegółowe
1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny otwarcia Przedszkola do godziny 8:20.
2. Z powodów organizacyjnych w przypadku późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do Przedszkola rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie telefonicznie lub osobiście do godz. 8:30.
3. Odbieranie dzieci z Przedszkola odbywa się w godz. 12:30 – 13:00 dla dzieci przebywających w Przedszkolu do godz.13:00. oraz po godz.13:00 do godziny pracy przedszkola określonej w organizacji przedszkola na dany rok szkolny – dla dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin dziennie.
4. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia Dyrektora o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
7. W przypadku pozostawienia dzieci po określonej w umowie godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice (prawni opiekunowie).

Dział VI. Zakres zadań pracowników Przedszkola, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
§ 27. Postanowienia ogólne
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Pełniąc obowiązki służbowe, nauczyciele i pracownicy Przedszkola są funkcjonariuszami publicznymi.
3. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora.

Rozdział 1. Zakres zadań nauczycieli i specjalistów
§ 28. Zakres zadań nauczycieli
1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, a w szczególności:
1) respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji O Prawach Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność,
2) tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
3) wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,
4) organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez:
a) zajęcia otwarte co najmniej 1 raz w roku;
b) zebrania ogólne w zależności od potrzeb;
c) konsultacje indywidualne spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze;
d) organizowanie indywidualnych przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie w miarę potrzeb;
e) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach;
f) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola;
g) systematycznego eksponowania prac dzieci.
5) organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo dydaktyczny
w oparciu o podstawę programową określoną przez MEN i/lub program autorski
opracowany przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej
z ukierunkowaniem na:
6) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,
7) rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód,
8) rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej, języka, dla wartości narodowych kraju, jak i dla innych kultur,
9) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami,
10) poszanowanie środowiska naturalnego,
11) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
12) wzbogacać bazę materialną Przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne,
13) analizować współpracując z innymi nauczycielami wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, służące jakości procesów edukacyjnych,
14) planować i podejmować działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej,
15) działania prowadzone przez nauczyciela/li w zespołach są przez niego/ nich monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby – modyfikowane,
16) wykorzystywać informacje z przeprowadzonego rozpoznania rozwoju dziecka w działaniach edukacyjnych,
17) nauczyciele w zespołach lub indywidualnie monitorują, oceniają skuteczność, a w razie potrzeby dokonują modyfikacji podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych,
18) podporządkowywać procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci,
19) planować, monitorować i doskonalić procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci,
20) wykorzystywać wnioski z monitorowania w planowaniu i realizowaniu procesów edukacji i wspomagania rozwoju,
21) dostosować metody do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej,
22) pracować zespołowo, wspólnie planować przebieg procesów edukacyjnych, współpracować przy ich realizacji i analizować efekty swojej pracy,
23) pomagać sobie nawzajem i wspólnie rozwiązywać problemy,
24) monitorować i analizować osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułować i wdrażać wnioski z tych analiz.
2. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:
1) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób ustalony w danym roku szkolnym przez zespoły nauczycieli,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie w sposób ustalony w danym roku szkolnym przez zespoły nauczycieli,
3) dążenie do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, aktywne uczestnictwo w pracach zespołu metodycznego, Rady Pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego,
4) efektywne wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na:
a) zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczno i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi,
b) prowadzenie samooceny własnej pracy,
c) inne czynności statutowe wynikające z zadań Przedszkola,
d) czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,
5) przestrzeganie tajemnicy służbowej,
6) dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno – moralną.
3. W zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w Przedszkolu, niezależnie od postanowień § 28, nauczyciel powinien:
1) w czasie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znać liczbę dzieci swojego oddziału obecnych danego dnia w Przedszkolu oraz miejsce pobytu dziecka, gdy przebywa ono poza grupą,
2) znać zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom i posiadać umiejętność ich zastosowania w praktyce,
3) kształtować nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne oraz proekologiczne: podczas zabiegów higienicznych wychowanków (mycie rąk, mycie zębów, załatwianie potrzeb fizjologicznych),
4) uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) pomóc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa,
6) uczyć sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań,
7) dostarczać przykładów rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych,
8) stwarzać okazje do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji,
9) założyć kamizelki odblaskowe jednemu dziecku z pierwszej pary i jednemu dziecku z ostatniej pary podczas spacerów z wychowankami poza teren Przedszkola,
10) przestrzegać zakazu przynoszenia przez rodziców środków farmakologicznych w celu podania ich dziecku w Przedszkolu,
11) przestrzegać zasad dotyczących korzystania przez dziecko z żywności i napojów przygotowanych i wydanych przez kuchnię przedszkola.
4. Nauczyciel ma prawo do:
1) wyboru programu wychowania w przedszkolu zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru programów,
2) stosowania w realizacji programu takich metod wychowania i nauczania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,
3) uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych,
4) tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej,
5) wnioskowania o wyższy stopień awansu zawodowego,
6) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie Kodeks Karny, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

§ 29. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. Do zadań nauczycieli i specjalistów w Przedszkolu należy w szczególności:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków;
b) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;
d) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
e) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań.
2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w Przedszkolu prowadzą
w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
3. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem i informują o tym Dyrektora.
4. Dyrektor informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno
pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, lub specjalistami, planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy
z wychowankiem.
5. Dyrektor oraz nauczyciele i specjaliści, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno
pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

§ 30. Zadania logopedy
Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:
1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków;
2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków i eliminowania jej zaburzeń;
3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;
4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 31. Zakres zadań pozostałych pracowników Przedszkola
1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2. Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo-
-wychowawczej poprzez:
1) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na zewnątrz budynku,
2) opiekę w czasie spacerów i wycieczek,
3) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
4) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
5) udział w dekorowaniu sali,
6) pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.
3. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,
3) nadzoruje i kontroluje w szatni schodzenie się dzieci do przedszkola i rozchodzenie do domu, wydaje dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.
4. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji określa Regulamin Organizacyjny Przedszkola.

§ 32. Postanowienia szczególne
1. Każdy Pracownik Przedszkola zobowiązany jest do wypełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom uczęszczającym do Przedszkola, wykonywania dodatkowych poleceń Dyrektora, jego zarządzeń oraz postanowień regulaminu pracy obowiązującego w Przedszkolu.
2. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, oraz do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

Dział VII. Postanowienia szczególne
Rozdział 1. Rekrutacja do Przedszkola
§ 33. Rekrutacja do Przedszkola
1. Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola określa regulamin rekrutacji na dany rok szkolny.
2. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.

Rozdział 2. Skreślenie dziecka
§ 34 . Skreślenie wychowanka
1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu
dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola, które nie odbywa rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w następujących przypadkach:
1) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
2) stałych, agresywnych zachowań wychowanka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji) powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców wychowanka w Przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej,
3) ukrytych ciężkich chorób wychowanka, nie zgłoszonych przez rodziców;
4) zalegania z odpłatnością za Przedszkole co najmniej 3 miesiące;
5) nieobecności wychowanka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola.
2. W przypadku zamiaru skreślenia Wychowanka z listy wychowanków w sytuacji opisanej
w ust.1 pkt 2 Dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
1) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem
w zakresie zmiany zachowań wychowanka,
2) zaproponować rodzicom i wychowankowi odpowiednią do możliwości Przedszkola pomoc,
3) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.
3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. O wspomnianej uchwale Dyrektor powiadamia rodziców bądź opiekunów dziecka.

Dział VIII. Postanowienia końcowe
§ 35.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole zapewnia ochronę zbiorów danych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Przedszkole może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi środkami określają odrębne przepisy.
5. Uchwalanie statutu Przedszkola i dokonywanie jego zmian następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną przedszkola.
6. Dyrektor zapewnienia możliwość zapoznania się ze statutem całej społeczności przedszkola.
7. Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.