Koncepcja przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR7

NA LATA 2019-2024

“Kiedy śmieje się dziecko

śmieje się cały świat.”

Janusz Korczak

Nasza koncepcja przedszkola czerpie z bogatych doświadczeń lat poprzednich,

z realizowanych programów i projektów oraz już  z wdrożonej koncepcji rozwoju inteligencji wielorakich Howarda Gardnera i oparta jest na rozwijaniu kompetencji kluczowych. W przedszkolu sięgamy do korzeni poprzez współpracę z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz osadzanie działań w tradycji i historii regionu. Opieramy się na systemie wartości akceptowanym przez środowisko rodzinne. Ważnym elementem naszej wynikającym charakteru naszego przedszkola są działania prozdrowotnej i  ekologiczne. Każde dziecko w naszym przedszkolu ma możliwość pełnego rozwoju dzięki wspieraniu samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doboru treści adekwatnych do poziomu jego rozwoju i możliwości percepcyjnych, szacunku do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

W ten sposób każde dziecko idzie własną ścieżką rozwoju, na której spotyka przewodników i przyjaciół, uczy się współdziałania i odpowiedzialności, poznaje siebie i swoje możliwości, wzrasta w poszanowaniu wartości oraz norm, staje się odważne i gotowe, by rozwinąć skrzydła i wykraczać poza schematy, zdobywając coraz to wyższe cele.

WIZJA   PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole to przedszkole, w którym dzieci są szczęśliwe, radosne i otwarte. Śmiało sięgają do swoich umiejętności i wiedzy, by osiągnąć sukces. Mogą liczyć na wsparcie nauczycieli, rodziców i kolegów.

MISJA PRZEDSZKOLA

Naszą misją jest stworzenie dzieciom takiego środowiska wychowawczego, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo będące fundamentem przyszłego, dorosłego życia.

Będziemy:

 • rozwijać w dziecku samoakceptację i wiarę we własne możliwości,
 • szanować je i uczyć szacunku do siebie samego oraz otaczającego świata,
 • wsłuchiwać się w jego potrzeby i pozwalać na wybór własnej drogi do osiągnięcia sukcesu,
 • wyposażać go w system wartości akceptowany przez środowisko rodzinne,
 • w codziennej pracy stosować zasady oparte na akceptacji, tolerancji, empatii, poczuciu bezpieczeństwa emocjonalnego,
 • motywować wychowanków do samodzielnego twórczego działania,
 • diagnozować i rozwijać umiejętności dzieci,
 • przygotowywać dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • pamiętać o naturalnej formie nauki jaka jest zabawa
 • wdrażać do zdrowego stylu życia,
 • podtrzymywać i rozwijać naturalną potrzebę ruchu,
 • wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętność wyrażania siebie poprzez ekspresję artystyczną,
 • dbać o „czas wolny”, którym dziecko będzie mogło samodzielnie nim zarządzać
 • stawiać „przeszkody” przed dzieckiem,
 • wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka,
 • uczyć się od siebie nawzajem i traktować błędy, jako naturalną trampolinę do sukcesu.

Zadania przedszkola w podstawie       programowej w kształtowaniu  kompetencji kluczowych

 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, […] z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań” – inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
 • „Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie” – kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.
 • „Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do […] dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – kompetencje społeczne i obywatelskie.
 • „Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne […]” – kompetencje społeczne i obywatelskie.
 • „Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki” – porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.
 • „Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka” – podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje społeczne i obywatelskie.
 • „Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy” – podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, porozumiewanie się w języku ojczystym.
 • „Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole” – umiejętność uczenia się.
 • „Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur” – umiejętność porozumiewania się w językach obcych, kompetencje społeczne i obywatelskie.

PROCES WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNY

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego kładzie duży nacisk na rozwój kompetencji kluczowych, które znajdują odzwierciedlenie w zadaniach przedszkola oraz w poszczególnych obszarach rozwoju dziecka. Okres dzieciństwa cechuje ciekawość świata i  szybkie tempo uczenia się. W pierwszych latach życia kształtują się możliwości intelektualne i rozwija się większość wrodzonych predyspozycji (m.in.: zdolność uczenia się).

Jest to więc najlepszy okres na działania edukacyjne zmierzające do rozwijania kompetencji kluczowych, ustalonych przez Parlament Europejski i Rady Unii Europejskiej w 2006 roku.

W związku z tym proces wychowawczo-dydaktyczny w naszym przedszkolu opiera się właśnie na rozwoju kompetencji kluczowych, czyli:

1.porozumiewanie się w języku ojczystym,

2.porozumiewanie się w językach obcych,

3.kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

4.kompetencje informatyczne,

5.umiejętność uczenia się,

6.kompetencje społeczne i obywatelskie,

7.inicjatywność i przedsiębiorczość,

8.świadomość i ekspresja kulturalna.

Porozumiewanie się w języku ojczystym

Jest to zdolność do codziennego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi (np. komunikowanie własnych potrzeb, emocji). Dobra komunikacja to podstawa umiejętności uczenia się –

należy zadbać, by dzieci umiejętnie wyrażały swoje myśli i uczucia, dbały o poprawność językową na miarę swoich możliwości.

Przykładowymi działaniami przedszkola w tym zakresie będzie codzienne wspomaganie rozwoju mowy poprzez:

 • słuchanie utworów literackich czytanych zarówno przez nauczyciela, jak i

zaproszonych gości,

 • wypowiedzi spontaniczne i kierowane
 • ćwiczenia pamięci odtwórczej, nauka wierszy, ról
 • odgrywanie scenek (drama, zabawy paluszkowe, tatr kukiełkowy, pacynki) ,
 • występy artystyczne dzieci w uroczystościach przedszkolnych,
 • uczestnictwo w konkursach recytatorskich,
 • zapewnienie wsparcia logopedycznego,
 • prowadzenie codziennych różnorodnych zabaw logopedycznych (artykulacyjnych, oddechowych, logorytmicznych ) dla całej grupy,
 • ćwiczenia grafomotoryki ręki jako przygotowanie do pisania
 • wprowadzanie liter, naukę czytania prostych wyrazów i zdań, ćwiczenia

usprawniające analizę i syntezę słuchowo-wzrokową,

 • kontakt z żywym słowem –nauczyciel, aktorzy (spektakle teatralne na miejscu oraz wyjazdowe),
 • codzienny kontakt z literaturą dla dzieci , biblioteczki w każdej Sali,
 • współpraca z Miejską Biblioteką,
 • udział w różnych akcjach np.: Cała Polska Czyta Dzieciom.

Porozumiewanie się w językach obcych

Przygotowanie dzieci w przedszkolu do posługiwania się językiem obcym nowożytnym opiera się na wprowadzaniu zabaw językowych, używaniu prostych zwrotów w języku obcym w sytuacjach codziennych– w zabawie i nauce. Bardzo ważnym jest pokazanie dzieciom korzyści, jakie wynikają z umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Przykładowymi działaniami przedszkola w tym zakresie będą:

 • zajęcia języka angielskiego prowadzone przez wykwalifikowaną nauczycielkę w każdej grupie wiekowej
 • codzienny kontakt z żywym słowem, realizowane przez każdego wychowawcę,
 • gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem TIK
 • organizacja konkursów języka angielskiego dla grup starszych.

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

 

Kompetencje matematyczne są realizowane na etapie wychowania przedszkolnego między innymi w postaci rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów i metod objaśniających świat przyrody przez: eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk, sprawdzanie, majsterkowanie, powtarzanie procedur i instrukcji oraz weryfikowanie wiedzy i odnoszenie jej do codziennych sytuacji, które zna dziecko.

Kompetencje matematyczne w naszym przedszkolu kształcone są poprzez

realizację edukacji matematycznej w oparciu o program

prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej ,Programu ,,Klucz do uczenia”(codzienne zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie, rozróżnianie stron

lewa/prawa itp. ćwiczenia, zadania, zabawy eksperymentalno-doświadczalne, kulinarne).

Natomiast kompetencje naukowo-techniczne to m.in.:

 • obserwacje zjawisk atmosferycznych, przyrodniczych,
 • prowadzenie kalendarza pogody, czasowych „ogródków” w salach oraz

stałych ogródków na placu zabaw

 • zabawy mikroskopem, lupą itp.,
 • zabawyz wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi (kąciki majsterkowicza),
 • zabawy eksperymentalno-doświadczalne (poznawanie podstawowych praw fizycznych, chemicznych), plastyczne, wizualizacyjno-przestrzenne.

 

 

Kompetencje informatyczne

Podstawa programowa zachęca do umożliwienia dziecku podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym z wykorzystaniem

nowoczesnych technologii. Dzięki TIK możemy rozwijać pozostałe kompetencje kluczowe. Stopniowo i pod kontrolą wprowadzamy dziecko w świat wirtualny jednocześnie wskazując korzyści i zagrożenia związane z tą sferą aktywności człowieka. Przykładowe działania przedszkola w tym zakresie to:

 • w codziennej pracy wykorzystywanie narzędzi TIK (np. magnetofon, rzutnik, laptop, komputer),
 • wykorzystywanie Internetu ,
 • oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych, internetowy teatr TVP,
 • kodowanie przez zabawę, kodowanie na dywanie,
 • zajęcia profilaktyczne „Dziecko bezpieczne w sieci ”.

Umiejętność uczenia się

 

Kompetencję tę rozwijamy we wszystkich obszarach podstawy programowej.

Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko po raz pierwszy doświadcza uczenia się w sposób świadomy, ukierunkowany na osiągniecie konkretnych celów. Zadaniem

przedszkola jest zatem poznanie indywidualnych cech i preferencji dziecka, po to, by poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, przygotować je do różnych form nauki(pracy grupowej i indywidualnej) oraz do różnorodności stylów uczenia się. Należy zadbać o sytuacje, w których dzieci będą się uczyć gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracy przy wykonywaniu zadania i wezmą odpowiedzialność za wynik swoich działań.

Przykładowymi działaniami przedszkola w tym zakresie będą:

 • praca w różnorodnych , zmiennych grupach,
 • praca indywidualna,
 • stosowanie metod badawczych –obserwacja, eksperyment, doświadczenia

(zadawanie pytań, stawianie hipotez, sprawdzanie hipotez),

 • wdrażanie dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł(tradycyjnych i nowoczesnych),
 • stosowanie idei oceniania kształtującego.

Kompetencje społeczne i obywatelskie

 

Kształcenie tych kompetencji odbywa się podczas wszystkich sytuacji z jakimi stykamy się w przedszkolnej rzeczywistości. Dążymy do wykształcenia

u dzieci postaw społecznie pożądanych i akceptowanych. Kompetencje te na tym etapie rozumiane są jako zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, umiejętność do pracy z innymi w grupie przedszkolnej.

Bardzo ważne jest wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu

i przedszkola, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra i pracy w dziecięcym wolontariacie na miarę ich możliwości.

Istotnym jest, aby dziecko dostrzegało różnorodność zachowań, postaw, by cechowało się empatia i tolerancją.

Przykładowymi działaniami przedszkola w tym zakresie będą:

 • nauka praw dziecka oraz poszanowania innych osób
 • obrady Optymistycznego Sejmu
 • nauka patriotyzmu poprzez udział w obchodach świąt narodowych, poznawanie historii własnej rodziny i miejscowości,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnorodnych sytuacji, umiejętność współpracy, otwartość,

bezkonfliktowość,

 • tolerancja, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych(tworzenie przez dzieci kodeksów zachowań, stosowanie odpowiedniego systemu motywowania),
 • udział w akcjach charytatywnych
 • realizacja programu „Bezpieczne przedszkole”
 • spacery, wycieczki do różnych miejsc użyteczności publicznych, organizacji,
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów-rodzicami, którzy prezentują swoje zawody.

Inicjatywność i przedsiębiorczość

 

Kształcenie tej kompetencji odbywa się również podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w których uczestniczy dziecko w przedszkolu. Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość dla dziecka to zdolność do wcielania pomysłów w czyn, to poczucie sprawstwa i kreowania rzeczywistości. Kompetencja tę będziemy rozwijać poprzez przez stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania , doświadczania.

Przykładowymi działaniami przedszkola będą:

 • granie w gry strategiczne typu, np. „chińczyk”, warcaby
 • codzienne zabawy na placu zabaw, w kącikach zainteresowań,
 • zabawy doświadczalne i eksperymentalne, konstrukcyjne,
 • stwarzanie okazji pozwalających dzieciom samodzielnie doświadczać, eksperymentować, eksplorować,
 • współpraca w parach, grupach czy zespołach, poczucie współodpowiedzialności za efekt końcowy.

Świadomość i ekspresja kulturalna

Kompetencję tę rozwijamy poprzez umożliwienie dzieciom twórczego wyrażania własnych doświadczeń i emocji poprzez różnorodne środki ekspresji: muzykę, teatr, literaturę i sztuki wizualne.

Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, wzmacniają inicjatywę i pomagają w nawiązaniu relacji. Przedszkole daje dziecku możliwość nie tylko poznawania i odtwarzania rzeczywistości związanej z kulturą i sztuką, ale również eksperymentowania z rytmem, głosem, dźwiękiem, ruchem, grafiką. Dzieci nabywają tych kompetencji poprzez:

 • codzienne malowanie(w tym nietypowymi technikami) rysowanie, śpiewanie, taniec, wystawy prac dzieci,
 • udział w różnych uroczystościach jako mali aktorzy , z instrumentacją dźwiękową,
 • udział w konkursach przedszkolnych, miejskich, wojewódzkich ogólnopolskich (muzyczne, plastyczne, recytatorskie), przeglądach

CEL GŁÓWNY PRACY PRZEDSZKOLA

„Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania –uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.”

   CELE  OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PRACY PRZEDSZKOLA

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

 • nauczyciele dokonują indywidualnej diagnozy każdego dziecka;
 • w pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniają indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 • planowana praca nauczycieli jest monitorowana przez dyrektora a wnioski

z monitorowania wykorzystywane w dalszej pracy;

 • stosowane metody, techniki i formy pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej;
 • nauczyciele pracują zespołowo, planują przebieg procesów edukacyjnych,

współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy;

 • nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 • Wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dzieci

wykorzystują w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

 • Nauczyciele realizują podstawę programową ze szczególnym uwzględnieniem warunków i sposobów jej realizacji;
 • Każde dziecko podlega obserwacji pedagogicznej, z której formułuje się

i wdraża wnioski dotyczące osiągnięć dziecka.

Dzieci są  aktywne.

 • Nauczyciel organizuje zajęcia w taki sposób, by wszystkie dzieci były

zaangażowane i chętnie w nich uczestniczyły;

 • Nauczyciel stosuje aktywne metody oraz korzysta z narzędzi TIK;
 • Na każdym etapie dnia dzieci wdrażane są do samodzielności.
 • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 • Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie dzięki panującym w nim
 • relacjom opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu;
 • Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
 • Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
 • Dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje – w przedszkolu

obowiązuje kodeks zachowania;

 • W przedszkolu realizowany są programy i projekty prozdrowotne

i ekologiczne ;

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich          

          indywidualnej sytuacji.

 • W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans

edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb

rozwojowych  dzieci.

 • Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy.
 • Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.

         Rodzice są partnerami przedszkola.

 • Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach

wychowawczym i organizacyjnym.

 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej

pracy.

 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują

   tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki.

 

 • Rodzice pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych na rzecz przedszkola.
 • Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją
 • ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie rozmów

indywidualnych i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami

 • pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

 • Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(np.:kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, szkoły.
 • Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
 • Organizowane są imprezy środowiskowe: kiermasze świąteczne, konkursy plastyczne, muzyczno –taneczne ,olimpiady sportowe , pikniki

Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 • W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

       Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu

dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw

pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do

ich realizacji.

 • Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród,

wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.

 • Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do

planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola.

podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.

 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych

programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.

 • Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.
 • Współpraca z organem prowadzącym zmierza do dbałości o stan

techniczny budynku przedszkola i atrakcyjność jego otoczenia.

METODY I FORMY PRACY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

 

W celu zrealizowania obowiązujących treści programowych , wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności, tj. zabawę. Zabawa w wieku przedszkolnym jest podstawową aktywnością dziecka, to źródło wiedzy o świecie identyfikator postaw moralnych, podstawa do rozwoju słownictwa oraz rozwoju intelektualnego, okazja do zawierania i podtrzymywania relacji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi jest podstawową formą w rozwijaniu kompetencji kluczowych. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod ma na celu wielostronny rozwój dziecka.

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • metoda zadań stawianych dziecku
 • metoda ćwiczeń utrwalających

         Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład nauczyciela
 • udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)

Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogaca się o

nowatorskie metody pracy:

 • Twórcze metody aktywności ruchowej C. Orffa, R. Labana,

A.M. Kniessów, W. Sherborne

 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Metodę prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Metodę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej –dziecięca matematyka
 • Metoda Paula Dennisona –kinezjologia edukacyjna
 • Metody aktywizujące,
 • Aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss
 • Pedagogika zabawy
 • Drama
 • Pantomima
 • Techniki Parateatralne
 • Relaksacja
 • Bajkoterapia
 • Zabawy paluszkowe
 • Techniki twórczego myślenia
 • Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze

Formy pracy w przedszkolu to zaplanowane w czasie i przestrzeni wzajemne czynności nauczyciela i dzieci. Do najczęściej stosowanych form pracy w przedszkolu należą:

 • Zajęcia dowolne( dzieci same wybierają sposób zabawy czy też rodzaj działalności w czasie który jest do tego przeznaczony. Nauczyciel nie narzuca zajęć ani nie tworzy grup, przedszkolaki same tworzą grono do zabawy. Do zajęć dowolnych należą np. oglądanie książek, rysowanie, budowania z klocków itp.)
 • Sytuacje okolicznościowe( są to działalności niezaplanowane odgórne przez nauczyciela, które mogą się zdarzyć nagle);
 • Obowiązkowe zajęcia ( do nich zaliczyć można np. wycieczki, czynności

samoobsługowe, spacery, zajęcia dydaktyczne, uroczystości itp.)

ZASADY WYCHOWANIA

Główne zasady wychowania w przedszkolu opierają się na zależności, które zachodzą między realizacją przyjętych celów a właściwościami rozwojowymi dziecka. Należą do nich:

 • zasada zaspakajania potrzeb dziecka, czyli zaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa, uznania, miłości oraz potrzeb biologicznych dzieci, co umożliwia dalsze ich kształtowanie w połączeniu z kulturą życia codziennego, różnymi formami działalności i ekspresji,
 • zasada aktywności, czyli pobudzanie aktywności własnej dziecka co sprawia, że jest ono czynnym uczestnikiem wychowania współdziałającym z nauczycielem; czynne postawy dzieci sprzyjają rozwijaniu ich inicjatywy, odkrywczości i twórczej działalności,
 • zasada indywidualizacji, czyli konieczność otoczenia każdego dziecka i nawiązywanie z nim kontaktów indywidualnych; dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci wynikających z różnic indywidualnych,
 • zasada organizacji życia społecznego, czyli wprowadzenie norm moralno

-społecznych obowiązujących w grupie, dążąc do tego, aby dzieci je

akceptowały i przestrzegały w swoim postępowaniu,

 • zasada integracji, czyli harmonijne oddziaływanie na rozwój dziecka przez łączenie treści różnych dziedzin wychowania oraz integracją treści wychowania i kształcenia.

 

 

 

NORMY ZACHOWAŃ

 

Na początku roku szkolnego każda z grup przedszkolnych z pomocą nauczyciela

opracowuje swój Kodeks Zachowań, który ma za zadanie wspierać i motywować dzieci do przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania, jak również konsekwentnie je egzekwować. Uzgodnione przez dzieci normy i zasady są dla wszystkich jednakowe a ich podstawą są następujące wytyczne:

Dziecko:

 • Zna swoje prawa i obowiązki,
 • Dba o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów, aby nie powodować zagrożenia i przykrości,
 • Jest aktywne i twórcze co sprzyja jego indywidualnemu rozwojowi
 • Jest samodzielne,
 • Zdrowo się odżywia i posiada wiedzę o racjonalnym żywieniu,
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • Jest współgospodarzem sali, odpowiedzialnym za ład i porządek, potrafiącym współorganizować ciekawe kąciki tematyczne Wspólnie i zgodnie bawić się dziećmi
 • Potrafi czekać na swoją kolej podczas zabawy oraz szanuje cudzą własność,
 • Próbuje samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z

ogólnie przyjętymi normami,

 • Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam

PRAWA DZIECKA

 

Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie. Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne

, nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole tworzy takie warunki, aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia, aby nabyły takie kompetencje społeczno-

moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności. Przedszkole dba też o to, aby wychowankowie mieli świadomość istnienie własnych praw. Ogromną rolę w uświadamianiu praw i obowiązków odgrywa nauczyciel. W naszym przedszkolu, gdzie prawa dziecka są priorytetem, dba się szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami. Prawa dziecka dotyczące przedszkolaków można podzielić według następujących kategorii:

prawa i wolności osobiste, socjalne, kulturalne

 

Prawa i wolności osobiste to :

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • prawo do swobody myśli,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w

przypadku rozłączenia z nimi,

 • prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,

Prawa socjalne to :

 

 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne to :

 • prawo do nauki,
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.

KRYTERIA SUKCESU

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent naszego Przedszkola jest :

 • radosny,
 • otwarty na innych, okazuje innym szacunek,
 • ciekawy świata,
 • twórczy i aktywny w działaniu
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • wykazuje postawę badawczą,
 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym,
 • rozwija swoje talenty,
 • zainteresowany nauką i literaturą,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego

i społecznego,

 • potrafi współdziałać w zespole,
 • samodzielny,
 • potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów i radzić sobie z trudnościami,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • zna zasady kultury, norm współżycia społecznego i zachowania, ma pozytywny obraz własnego „JA”,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • szanuje i kocha swoja małą ojczyznę, swój kraj i czuje się Europejczykiem

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU(RODZICE, ŚRODOWISKO LOKALNE)

 

Rodzice:

 • Uzyskują pomoc specjalistów;
 • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka;
 • Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach;
 • Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola;
 • Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych
 • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola;
 • Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola;
 • Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.
 • Współpraca z władzami gminy w zakresie spraw materialnych, bazowych

i organizacyjnych placówki;

 • Współpraca z Komendą Policji polegająca na organizowaniu spotkań z policjantami przedszkolu, kontrola pojazdów przed wyjazdami dzieci;
 • Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną –udział w pokazach organizowanych na terenie przedszkola;

Współpraca z Urzędem Miasta

 • udział w konkursach ogłaszanych przez UM,
 • uczestnictwo władz miasta Zabrze oraz radnych na uroczystościach organizowanych w przedszkolu;

Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną

 • Diagnozowanie zaburzeń i opóźnień w rozwoju intelektualnym i psychomotorycznym wychowanków

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • Udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom z rodzin o najniższych dochodach (refundacja kosztów żywienia i opłat)

Współpraca z SP 5 i SP43 w Zabrzu

 • udział w konkursach , lekcjach pokazowych
 • zwiedzanie szkoły przez dzieci 6-letnie;

Współpraca z lokalnymi firmami i zakładami pracy poprzez pozyskiwanie sponsorów na potrzeby przedszkola, odwiedzanie ich z życzeniami z okazji świąt, zaproszenie przedstawicieli na uroczystości przedszkolne.

KIERUNKI ROZWOJU W KOLEJNYCH

LATACH  SZKOLNYCH

 

 

Rok szkolny 2019/2020

 1. Priorytety MEN.
 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.
 3. Rozwijanie kompetencji kluczowych:
 • porozumiewanie się w języku obcym nowożytnym
 • Kompetencje matematyczne

Rok szkolny 2020/2021

 1. Priorytety MEN.
 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.
 3. Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych

Rok szkolny 2021/2022

 1. Priorytety MEN.
 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.
 3. Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych

Rok szkolny 2022/2023

 1. Priorytety MEN.
 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.
 3. Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych:

Rok szkolny 2023/2024

 1. Priorytety MEN.
 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.
 3. Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych: